Hakkında

Kadıköy Kooperatifi, üretim, dağıtım, paylaşım ve tüketim ilişkilerinin beraber karar alma, beraber çalışma ve uygulama ilkesiyle gerçekleştirdiği bir örgütlenmedir. Kooperatif ortakları ve gönüllüleri, beraber toplantılar düzenler, planlar yapar, kararlar alır ve beraber uygular. Kolektif çalışma, birbirini dinleme, diyalog temel çalışma ilkeleridir. Başta Kooperatif çalışmalarına katılan kişiler arasında ve toplumda dayanışma ilişkilerinin gelişmesi için çalışmalar yürütür.

Kadıköy Kooperatifi, benzer kooperatif, dernek ve kurumların oluşturduğu dayanışmacı ekonomi ağları ve örgütlerinin benimsediği hiyerarşik olmayan yatay ilişkileri, kooperatif örgütlenmesi ile oluşturmayı hedefler.

Temel İlkeler

Kadıköy Kooperatifi, beraber çalışmak amacıyla birtakım ilkeleri benimsemektedir. Bu ilkeler, kooperatifin oluşmasını amaçladığı toplumsal ilişkileri de ifade etmektedir. 

1- Küçük Üreticiyle Aracısız Çalışmak: Bütün tüketim ürünlerini, küçük ölçekli üretim yapan, kolektif örgütlenmiş (kooperatifler, vakıflar, dernekler, sendikalar vb.) veya örgütlenme girişimi içerisinde olan üreticilerden, aracısız olarak almayı hedefler. 

2- Üretim ve Tüketim Üzerinde Karşılıklı İnisiyatif: Üretim ve tüketim süreçlerini birbirine bağlayabilmek için üreticilerin ve ürünleri kullananların karşılıklı diyalog içinde olmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmeye çalışır. Böylece üreticinin neyi, nasıl, ne kadar üreteceğine bu ürünleri kullananlarla beraber karar verilmesinde rol almayı amaçlar. 

3- Kolektif Çalışma ve Paylaşım: Kooperatif, bir araya gelmiş tüketicilerden ziyade, birlikte karar alan, çalışan ve paylaşım ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir örgütlenmedir. Tüm karar alma süreçlerinin denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir çerçevede işlemesi hedeflenir. Kolektif çalışmanın gelişmesi ve ortakların ve gönüllülerin çalışmalara eşit bir şekilde katılabilmesi için eğitimler düzenler; kendisini yenileyebilecek öğrenme ve aktarım mekanizmaları geliştirir. 

4- Ekolojik-Toplumsal İlişkiler: Üretim ve tüketim ilişkilerinde toplumsal faydayı esas alan, doğa ile dost/ekolojik bir çerçeveyi destekler. Bu açıdan, ürün seçiminde ve ürünlerin kullanıcılara ulaştırılma biçimlerinde ekolojik koşulları sağlayan ve kolektif faydayı esas alan ürünler tercih edilir. Emeğin ve doğanın savunulması ve korunmasını destekler. Yerel üretimi, yerinde tüketimi destekler. Sağlıklı ve nitelikli ürünlere herkesin erişebilmesini savunur. 

5- Toplumsal Dayanışma: Kadıköy Kooperatifi, uluslararası kooperatifçilik ilkelerini takip ederek, başta çeşitli kooperatifler, dayanışma ekonomisi temelli topluluklar ve kooperasyon ilişkilerini geliştiren topluluklarla beraber çalışmayı; kooperatifçiliği toplumsal temelde yaygınlaştırmayı amaçlar. Bunun yanında, imkanları dahilinde afetzedelerle toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi, hak arayışı mücadelelerine maddi veya manevi destek sağlamayı amaçlar. Kooperatif kâr amacı gütmez, ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Kendini sürdürebilecek, toplumsal faydayı esas alan pratikler icra eder. Kooperatifin büyümesi ve gelişmesi, dayanışma pratiğinin geliştirilmesi için öncelik teşkil eder. 

Kadıköy Kooperatifi’nin Hayalleri 

Kadıköy Kooperatifi, toplumsal yaşamda başka türlü bir üretim ve tüketim ilişkilerinin gelişmesini hayal etmektedir. Bu açıdan kentte yaşayan kişilerin üretim faaliyetlerine katılabildikleri kent bostanlarının gelişmesini, kendine yeterli üretici-tüketici grupların oluşmasını, üretim ve tüketim sürecine birlikte karar veren çiftçilerin ve tüketim kooperatiflerinin yaygınlaşmasını; ne yediğini, ne içtiğini, ne tür tüketim malzemeleri kullandığını bilen; herkesin bilgi ve erişimine açık; demokratik, nitelikli, adil bir gıda ve tüketim sisteminin gelişmesini; kendine yeterli bir Kadıköy’ü ve İstanbul’u hayal etmektedir. Üretim ve tüketimin her aşamasında kendine yeterli, demokratik ve katılımcı örgütlenmelerin yer aldığı, yaşam hakkına ve doğaya saygılı bir toplum hayal eder. 

Kadıköy Kooperatifi Nasıl Çalışır?

Kadıköy Kooperatifi’nde gönüllülük esasına göre çalışılır.

Kooperatif her hafta düzenli toplantı yapar. Birimlerin aktarımları dinlenir, haftalık çalışmalar ve yapılacaklar düzenlenir.

Ayrıca, teorik ve pratik sorunların tartışıldığı çalıştaylar düzenlenir.

Kooperatif, çeşitli çalışma birimleri ile farklı ihtiyaçlarına yönelik işbölümü yapar. Her çalışma biriminde gönüllülük ve rotasyon esastır. Kooperatif ortaklarının ve gönüllülerinin en az bir çalışma biriminde yer alması beklenir.

Kooperatif Dükkanı haftanın her günü belirli saatlerde Kooperatif gönüllülerinin sorumluluğunda çalışır. 

Kooperatif her ay tanıtım toplantıları yapar. Ayrıca, farklı periyotlarda çeşitli kamusal etkinlikler düzenler. 

Kadıköy Kooperatifi’ne Nasıl Katılabilirsiniz?

Kadıköy Kooperatifi, belirli ilke ve yöntemlerle çalışan bir örgütlenmedir. Çalışmalara sağlıklı bir katılım göstermek için toplantılara düzenli olarak katılmak ve düzenli bir iletişim kurmak beklenir. 

“Kadıköy Kooperatif Kendisini Anlatıyor” toplantılarına katılarak Kooperatif hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu toplantı sonrasında düzenli toplantılara ve Kooperatif Dükkanı’ndaki nöbetlere katılarak Kooperatif çalışmalarına katılabilirsiniz. Kooperatif eğitimine katılarak, Kooperatif’in tarihi, perspektifi, ilkeleri ve işleyişi hakkında daha detaylı bir öğrenme sürecinin parçası olabilirsiniz.

Reklamlar